Wordt de nieuwsbrief niet goed getoond?

Bekijk deze in uw browser

 

Beste netwerkpartners, 

Hierbij ontvangt u onze eerste nieuwsbrief over de nieuwe Wet Inburgering. Via deze nieuwsbrief willen we ons netwerk meenemen in de uitvoering van de wet. U ontvangt deze update eens per twee maanden. Heeft u een tip of onderwerp voor de volgende editie? Stuur een mail naar teamnieuweinwoners@rsdkrh.nl


 

Een nieuwe manier van inburgeren

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2022 verantwoordelijk voor inburgering van nieuwkomers. Dat bepaalt de nieuwe Wet Inburgering. Voor de gemeenten Bunnik, de Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist gaat de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) deze taak uitvoeren. Door de nieuwe wet verandert er veel voor de nieuwkomers én de gemeenten.

 

Taal en werk centraal

Door taal en werk te combineren kunnen nieuwkomers snel meedoen in de samenleving. Wie de taal goed beheerst, vindt sneller werk en voelt zich eerder thuis. In de regio Kromme Rijn Heuvelrug bieden we maatwerk via drie leerroutes: de Onderwijsroute, de B1-route en de Zelfredzaamheidsroute.
Inburgeren is maatwerk

We spreken al in het azc met de nieuwkomer en onderzoeken zo welke route het beste past. Tijdens deze ‘brede intake’ brengen we de situatie zo zorgvuldig mogelijk in kaart. Samen maken we een Plan Inburgering en Participatie (PIP). Hierin staat de leerroute, het aantal taallesuren en alle overige afspraken over aanvullende verplichte modules, participatieactiviteiten en werk. Naast de basislessen zijn er aanvullende, verplichte modules: Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) en het Participatieverklaringstraject (PVT).

 

Meer weten?
Bekijk de nieuwe webpagina.


 

Sagènn gaat taalonderwijs inburgering verzorgen

In het nieuwe jaar verzorgt taalaanbieder Sagènn het taalonderwijs voor nieuwkomers in de regio Zuid-Oost-Utrecht. Na een aanbesteding door de vijftien gemeenten in de provincie Utrecht, kwam taalaanbieder Sagènn als beste uit de bus. Sagènn heeft jarenlange ervaring met inburgeringsonderwijs in andere regio’s.

 

Bernice Ruiter, directeur bij de Regionale Sociale Dienst, licht dit toe: ”Centraal in de nieuwe wet staat de combinatie van taalonderwijs én meedoen in de samenleving. Nieuwkomers leren de taal zo goed mogelijk en kunnen hun vaardigheden direct gebruiken tijdens het werk. Sagènn heeft bewezen praktische taallessen te geven, die aansluiten op de belevingswereld van de inburgeraar.”

 

Lees verder...

 

Maatschappelijke begeleiding in het nieuwe stelsel

De nieuwe Wet Inburgering voorziet niet alleen in onderwijs, maar ook in maatschappelijke begeleiding van statushouders. Die taak ligt bij de lokale vluchtelingenwerkorganisaties in de regio Kromme Rijn Heuvelrug. Zij hebben uitgebreide ervaring: hun vrijwilligers adviseren statushouders al jarenlang over geldzaken, huisvesting, verzekeringen, school-keuze en meer. Wat betekent de nieuwe wet voor hun werk?

 

Voor iedere lokale vluchtelingenwerk-organisatie wordt in december of januari een presentatie gehouden. Ook gaan we in gesprek over de nieuwe rol van de maatschappelijk begeleider. Namens de Regionale Sociale Dienst praatten Fikri el Makrini en Julienne Holthuis (beiden verantwoordelijk voor het project nieuwe Wet Inburgering) de maatschappelijke begeleiders bij over de nieuwe Wet Inburgering.


Samen optrekken

“We werken als Regionale Sociale Dienst en Vluchtelingenwerk vanuit werkgroepen samen aan de voorbereidingen van de nieuwe wet”, vertelt Fikri. “Zodat we de nieuwe werkwijze zo goed mogelijk implementeren. De maatschappelijk begeleiders komen straks veel vroeger in het proces in contact met de inburgeraars.”

 

Samen signaleren

De RSD gaat intensiever samenwerken en informatie uitwisselen met vluchtelingen-werkgroepen. Fikri: “Het is belangrijk dat de maatschappelijk begeleiders samen met ons problemen en mogelijkheden signaleren. Daar moeten we gezamenlijk actief op inspelen. Zijn er bijvoorbeeld psychische klachten die veel invloed hebben op het inburgeringstraject? En past de gekozen leerroute bijvoorbeeld écht bij de cursist, ook na een paar maanden ervaring?”

 

 

 

Rol maatschappelijk begeleider

Een van de organisatoren van de bijeenkomsten is Hanneke Eilers, coördinator van Steunpunt Vluchtelingen De Bilt. Bij het Steunpunt zetten meer dan honderd vrijwilligers zich in als taalcoach en maatschappelijk begeleider voor statushouders. Ze merkt dat er bij hen behoefte is aan informatie over het nieuwe inburgeringsstelsel: “Er was gelukkig veel ruimte voor vragen. We kwamen maar aan een deel van de presentatie toe. Zoveel was er om uit te leggen.”

 

Elkaar aanvullen

Een van de begeleiders was verbaasd dat de maatschappelijk begeleider in de nieuwe wet een andere rol krijgt, vertelt Hanneke. “Er gaan inderdaad taken naar de RSD. Bijvoorbeeld het zoeken naar een inburgeringsschool en een onderdeel van de financiële ontzorging. Maar juist de manier waarop de RSD en maatschappelijk begeleiders elkaar aanvullen, blijft ontzettend belangrijk.”

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u behoefte aan een presentatie voor uw organisatie? U kunt hierover contact opnemen met Julienne Holthuis (06-22154223) of via de mail: j.holthuis@rsdkrh.nl.

 

In gesprek met Melina Medzikovic

Nog geen tien maanden geleden startte Melina Medzikovic als regisseur bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Als nieuwkomer binnen het team is ze nauw betrokken geweest bij de voorbereidingen op de Wet Inburgering. Wat verandert de nieuwe wet in Melina’s werk? En hoe speelt ze daarop in? We gaan met haar in gesprek.

 

Wat is jouw rol bij de RSD?

“In mijn huidige rol ben ik er voor de inburgeringsplichtigen die een bijstands-uitkering ontvangen en richt ik mij op de begeleiding naar werk. Ik voer gesprekken over hoe de inburgering gaat en signaleer als er problemen ontstaan. Daarnaast ben ik de schakel tussen verschillende RSD-collega’s: de zorgcoach, werkcoach en jobhunters. Nu voer ik vooral de Participatiewet uit, maar vanaf 2022 komt daar nog een wet bij: de nieuwe Wet Inburgering. Daarom maak ik sinds het voorjaar ook deel uit van de projectgroep die zich bezighoudt met de voorbereidingen.”


Je werk verandert, vertel.  

“Het mooie is dat we onder de nieuwe wet eerder in contact komen met nieuwkomers. Daardoor krijgen we een beter beeld. Inburgeraars kunnen zo sneller aan de slag met het leren van de taal en het zoeken naar betaald of onbetaald werk. Voorheen kwamen we bij de RSD pas in beeld wanneer de inburgeraar een uitkering kreeg, nu is dat een stuk eerder. De doelgroep verandert ook: we hebben straks niet alleen contact met asielmigranten, maar ook met gezinsmigranten en de doelgroep ‘overige migranten’, denk aan geestelijk bedienaren.”

 

Je kunt op deze manier echt van betekenis zijn, toch?

“Ja zeker. 30 jaar geleden zijn mijn ouders naar Nederland gevlucht, dus ik heb hier met hen veel gesprekken over gevoerd. Wat ging er destijds goed en wat niet? En wat heeft voor hen een kansrijke toekomst dichterbij gebracht? Zelf ben ik van mening dat je de Nederlandse taal het beste kunt leren als je praktijkervaring opdoet. Niet alleen de taal, maar ook de kennis van de Nederlandse normen en waarden zijn van belang.”

 

Wordt je werk complexer door de nieuwe wet?

“Mijn werk wordt anders. Er komt meer op mijn bord te liggen, maar tegelijkertijd heb ik ook een regierol: ik hoef niet alles zelf op te pakken en ik moet ook dingen uit handen kunnen geven. Straks gaan we nog nauwer samenwerken en regelmatig afstemmen met de lokale Vluchtelingen-werkgroepen, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ik hoop dat deze nauwe samenwerking écht een toegevoegde waarde heeft voor de inburgeraar. Want het leren van een taal is één ding, maar een kansrijke toekomst opbouwen in een nieuw land is een behoorlijke uitdaging.”

 

Nog een week te gaan. Zijn we er klaar voor?

“Afgelopen maanden hebben we veel werk verricht ter voorbereiding. Denk aan het in kaart brengen van de klantreis van de inburgeraar, ICT-processen inrichten, werkprocessen bouwen en werkinstructies uitschrijven. Op dat gebied zijn we er klaar voor. De wet is nieuw, we hebben nieuwe verantwoordelijkheden gekregen. En ja, we zijn goed voorbereid, maar in praktijk zullen we vast tegen dingen aanlopen. Daarom hebben we als projectteam afgesproken om ons werk regelmatig te evalueren.’’

 

Wat maakt jouw werk de moeite waard?

“Ik kan inburgeraars helpen met een nieuwe start in Nederland. Door de nieuwe wet kunnen we dat nog beter doen. Het is mooi om het resultaat van onze inspanningen te zien. Laatst sprak ik een Iraans stel; ze spraken goed Engels, waren gemotiveerd en zijn binnen vijf maanden ‘uit’ de uitkering gegaan. Mooi om te zien! Er zijn natuurlijk ook groepen waarbij inburgeren moeilijker gaat. Ik denk dat veel mensen vergeten wat de impact is van vluchten op de mentale toestand van mensen. Ik ben blij dat ik hen in mijn werk kan helpen.”

 

 
 


Regionale Sociale Dienst
Kromme Rijn Heuvelrug
Postbus 13
3700 AA Zeist

Bezoekadres
Het Rond 6e
3701 HS Zeist
www.rsdkrh.nl

Afmelden voor deze nieuwsbrief

Wijzig uw profiel